Με τον Κώστα Καλφόπουλο κριτής F.C.I. εκτροφέας – εκπαιδευτής Κούρτσχααρ.