Τις κυνοφιλικές γνώσεις τους μοιράστηκαν κ. Θεόδωρος Μαυρίδης και κ. Γιώργος Πάσουλας με τους συμμετέχοντες στο κυνοφιλικό σεμινάριο στην Ελευσίνα.