Είναι ένα κυνήγι που γίνεται αποκλειστικά σε συνεργασία με σκύλο και ο βαθμός δυσκολίας του καθορίζεται από τη μορφολογία του εδάφους και την βλάστηση.